MENU
Aula_close Layer 1
Kollerupskole_Logo
Mobil menu

Antimobbestrategi

Kollerup Skole antimobbestrategi

 Alle børn har ret til at være trygge og at være en del af fællesskabet. At blive mobbet, at blive udskilt fra fællesskabet er en traumatiserende oplevelse for alle uanset alder. I Vejle Kommune tolererer vi ikke mobning.

Hvad er mobning, og hvordan skal vi forstå mobning? – Sådan er Vejle Kommunes definition:

Børn kan være hårde ved hinanden. De driller og udfordrer hinanden. Når drillerierne bliver vedvarende, når tonen bliver grovkornet og når et barn bliver udelukket fra fællesskabet, så er der tale om mobning.

 Mobning er et gruppefænomen. Mobning forudsætter mere end blot et offer og en mobber, nemlig tilskuere eller medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer.

 • Mobning foregår i og omkring et gruppefællesskab både off- og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller
 • Mobning kan være en måde at skabe et fælleskab på, når det ikke lykkes at samles i fællesskaber om andre emner / aktiviteter
 • Uanset om mobningen foregår via digitale medier eller i andre fora, kan mobbeårsagen ikke udelukkende tillægges enkelte individer
 • Mobning er det synlige tegn på, at der er en ubalance i den sociale sammenhæng barnet indgår i.
   
  I Vejle kommune forstår vi skoler som inkluderende fællesskaber. Det betyder at der skal være plads til forskellighed. Plads til alle børn og unges forskellige interesser, kompetencer, styrker og udfordringer.
  Plads til at vi ser forskellige ud, kommer med forskellige baggrunde, og lever forskelligt. Vi har samme værdi som menneske. Samme ret til at være trygge og en del af fællesskabet.
   
  Formål og målsætning med Kollerup Skoles antimobbestrategi
  Formålet med antimobbestrategien er at sikre, at der bliver handlet på ubalance i fælleskabet. Når børn føler sig mobbet er det de voksnes ansvar at hjælpe barnet og fællesskabet.
   
  Derfor har vi følgende målsætninger:
   

 • Vi har en forebyggende indsats mod mobning
 • Opdages mobning så handler vi på den
 • Når vi taler om mobning, så forstår vi det som en ubalance i fællesskabet
 • Børn som bliver mobbet får hjælp af de voksne
 • Fællesskaber i ubalance får hjælp af de voksne
 • Indsatsen mod mobning er et fælles anliggende for skolens ansatte, elever og forældre
 • Indsatsen mod mobning sker som et samarbejde mellem skole og hjem
   
   
  Hvad gør vi for at forebygge mobning på Kollerup Skole
   
  Ledelsen

 • Tager ansvar for, at alle medarbejdere, elever og forældre forstår deres rolle i den forebyggende indsats mod mobning
 • Sikrer at antimobbestrategien er kendt af ansatte, elever og forældre, og bliver evalueret i samarbejde med elever, forældre og skolens medarbejdere, samt at strategien både bliver forebyggende og indgribende over for mobning
 • Anvender data i forhold til at forebygge og bekæmpe mistrivsel
 • Prioriterer at hele personalegruppen løbende arbejder med at skabe og fastholde fælles værdier, som skolen skal bygge på, så der er en fælles forståelse for, hvordan de gennem deres holdninger og handlinger kan skabe og fastholde en inkluderende skole- og klassekultur
 • Sætter fokus på, at medarbejderne arbejder med digital dannelse og god digital opførsel, så eleverne lærer at arbejde systematisk, kritisk og innovativt i digitale sammenhænge, og at de lærer at begå sig sikkert, hensigtsmæssigt og etisk korrekt på sociale medier, herunder i forhold til deling af krænkende beskeder og billeder
   
  Medarbejderne

 • Anvender den faglige viden der er omkring mobning og trivsel i fællesskabet – for eksempel www.friformobberi.dk, www.klassetrivsel.dk og ”www.digitaldannelse.org.    
 • Arbejder forebyggende og indgribende i forhold til mobning ud fra en forståelse af, at mobning er udtryk for ubalance i fællesskabet
 • Inddrager elever og forældre i arbejdet med at skabe balance og god trivsel i fællesskabet
 • Medvirker til at skolens fælles værdier er synlige og retningsgivende for samværet i skolens hverdag
 • Arbejder bevidst med elevernes digitale dannelse og god digital opførsel, og er tydelig i sine anvisninger om etisk korrekt adfærd på digitale medier. Eleverne er måske digitalt teknisk dygtige, men har ikke modenhed til at kunne begå sig etisk på nettet.
   
  Eleverne

 • Er bevidst om deres egen rolle og ansvar i forhold til mobning. Er eleven; offer, mobber, medløber eller passiv
 • I samarbejde med medarbejdere og ledelse sætter elevrådet fokus på elevernes trivsel, inkluderende fællesskaber og mobning samt på gode omgangsformer både fysisk på skolen og online
   
  Forældrene

 • Være opmærksom på, at de selv er vigtige rollemodeller, som deres børn identificerer sig med, iagttager og lærer af
 • Forældregruppen arbejder med at etablere et godt socialt miljø blandt klassens forældre
 • At forældrene tager medansvar og engagerer sig i hele børnegruppens trivsel, og at forældrene søger at motivere deres barn til at interessere sig for alle børn i børnefællesskaberne
 • Understøtter inkluderende børnefællesskaber ved i hjemmet at sætte fokus på, at der skal være plads til forskellighed
 • Har fokus på at deres barn lærer at løse konflikter selv og sammen med jævnaldrende og inddrager voksne, når der er behov for det
 • Inddrager skolens medarbejdere og andre forældre på skolen, hvis der er bekymring for, at der foregår mobning, eller at der er børn som står uden for fællesskaberne
   
 • Er nysgerrige på deres barns digitale liv, og løbende taler med deres barn om, hvordan de bruger de sociale medier på en god og respektfuld måde med henblik på at undgå deling af krænkende beskeder og billeder
   
  Håndtering af mobning
  Det er vigtigt, at tiltag ikke rettes mod enkeltindivider, men mod den destruktive kultur i gruppen.
  Håndtering af mobning kan ske via tre trin:
  1. En analyse af problemet forud for valg af håndteringsstrategi
  2. Planlægning af tiltag
  3. Evaluering og opfølgning
   
  Skolen skelner mellem initiativer, der er kortvarige, og initiativer, der imødegår det bagvedliggende problem bag det konkrete tiltag af mobning. Begge dele er nødvendige
   
  Hvordan griber vi ind hvis vi oplever mobning eller digital mobning
   
  Ledelsen

 • Ledelsen er ansvarlig for at der udarbejdes en handleplan senest 10 arbejdsdage efter, at der er konstateret tilfælde af mobning. Handleplanen skal indeholde konkrete tiltag om, hvordan problemerne effektivt bliver stoppet. Foranstaltningerne i handlingsplanen kan være kort – og langsigtede og kan ligge på skole -, klasse- eller individniveau. Skolen skal selv vurdere, hvilke tiltag der bedst muligt kan løse problemerne i det konkrete tilfælde.
   
  Medarbejderne

 • Tager ansvaret for at løse ubalancen i fællesskabet på sig
 • Sikrer at eleven der bliver mobbet kommer til at tale med en medarbejder eleven har tillid til
 • Tager kontakt til offer, mobber og forældrene til disse
 • Inddrager – i samarbejde med ledelsen - efterfølgende det fællesskab som offer og mobber er en del af, og iværksætter handleplan som skal sikre, at der bliver arbejdet med ubalancen i fællesskabet
 • Handleplanen bør involvere hele børnefællesskabet, klassens lærere, forældre samt evt. fagpersoner
 • Løbende status og evaluering af handleplan med relevante parter
   
  Eleverne

 • Blive bevidst om egen rolle, og tage ansvar for egne handlinger, eller manglende handlinger
 • Finde tilbage til de værdier og den adfærd, som klassen har talt om (jf. forebyggende indsats)
   
  Forældre

 • Bakke op og bidrage konstruktivt til den handleplan skolen iværksætter
 • Snakke med eget barn om mobningen, om plads til forskellighed, og om hvad de selv og deres barn kan bidrage med for at genskabe balancen i fællesskabet
   
  Klageadgang i Vejle Kommune
  En elev eller forældremyndighedsindehaver kan henvende sig til skolen og klage over skolens indsats i forhold til problemer med mobning. Hvis der ikke gives medhold i klagen, videresendes den til Uddannelse og Læring.